City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

Strategisk planlægning for levende bymidter

Bymidter i mindre og mellemstore byer er lige nu udsat for et stort pres – og det gør rigtig ondt. En opadgående rentekurve presser husholdningerne på deres rådighedsbeløb, hvilket for den fysiske detailhandel kommer oven i de økonomiske eftervirkninger af corona-nedlukningerne. Det er synligt i gågaden, hvor mange lokaler står tomme, til leje eller til salg.

Historiske ændringer i planlovens detailhandelsbestemmelser

Detailhandlen i byerne har gennem de sidste år været under pres fra forskellige kanter, og den ændrede situation i verden har haft sin indvirkning på forbrugernes købsvaner. For at afbøde dette, har planlovens detailhandelsbestemmelser flere gange været revideret:

 • 2007-revisionen af planlovens detailhandelsbestemmelser har i en lang årrække påvirket kommunernes planlægning i retning af enkeltstående, decentrale dagligvarebutikker, så dagligvareforbruget dækkes lokalt der, hvor forbrugerne bor.
 • 2017-revisionen af planlovens detailhandelsbestemmelser skubbede til bestemmelser om effektiv butiksstruktur, og muligheden for planlægning af nye eller udvidelse af eksisterende aflastningsområder til butikker, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidten grundet konceptmæssige arealbehov, blev genindført. Fænomenet dækker over års brancheglidning, hvor kapitalkæderne har udvidet deres varesortiment som svar på konkurrencen.

Eftervirkningerne af corona skiftede i den grad forbrugernes indkøbsvaner i retning af online indkøb, hvilket har påvirket mange butikker, og særligt de mindre privatejede butikker i mindre bysamfund, der ikke er ejet af kapitalkæderne, har oplevet en yderligere acceleration af butikslukninger – om end nethandlen er faldet tilbage til normalkurven. Samtidig presser stigende renter forbrugerne på deres husholdningsbudget.

2024-revision af planlovens detailhandelsbestemmelser

En aktuel lovændring forsøger i en erkendelse og accept af strukturudviklingen i bymidterne at komme by- og handelslivet til undsætning – især i de mindre og mellemstore byer, hvor udbuddet af nye butikker er mangelfuldt.

De decentrale, enkeltstående dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikkerne i aflastningsområderne kommer ikke ind i bymidten igen, og et forbud mod yderligere butikker vil blot favorisere de butikker, der allerede er etableret og begrænse konkurrencen til skade for forbrugerne. Kommunerne må nødvendigvis holde fast i den nye butiksstruktur, om end det har fjernet mange kunder fra bymidten.

Lovforslaget spænder kommunerne foran det tog, der skal trække bymidterne igennem en strukturel og økonomisk krise. Der stilles krav om, at kommunerne i kommuneplanen skal foretage en helhedsorienteret, strategisk planlægning for levende bymidter med angivelse af målsætninger, som understøtter den ønskede udvikling.

Dette medfører blandt andet, at ændret formel organisering af midtbysamarbejdet mellem kommune og handelsliv skal bringe alle de kommunale ansvarsområder ind i et samarbejde; det være sig uddannelse, fritid, kultur, ældre, foreningslivet og de kommunale servicefunktioner.

En midtbyanalyse skal afdække tomme lokalers placering og omfang, og dette skal holdes op mod de ressourcer, midtbyen tilbyder, herunder holdepladser for kollektiv trafik, trafikstrømme både for bløde og hårde trafikanter, indfaldsveje, parkeringspladser osv. Det skal være nemt at komme ind til bymidten, og man skal også kunne komme af med sin bil.

Trafikstrømme og placering og størrelse af tomme lokaler er relevante for en vurdering af, hvilke kommunale funktioner en kommune realistisk kan rykke ind i bymidten.

Samarbejdet skal være dynamisk, og processerne skal være on-going, så bylivet hele tiden nurses og styres i bedst mulige retning.

Strategisk planlægning for bymidter
Strategisk planlægning for bymidter er et emne, der skal indarbejdes i nye kommuneplaner. Forslaget til den nye planlov fra maj 2023 stiller krav om helhedsorienteret strategisk planlægning for bymidter i mindre og mellemstore byer.


Planlægningen skal:
1. Understøtte udvikling af levende bymidter i kommunens mindre og mellemstore byer
2. Udarbejdes i dialog med byens private og civile aktører
3. Angive overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af bymidterne
4. Tage stilling til placering af offentlige funktioner og bevaring af kulturmiljøer og bygninger i bymidterne.

COWI tilbyder

COWI er kommunens og handelslivets strategiske samarbejdspartner, og tilbyder bl.a.:

Strategisk analyse af bymidten, herunder:

 • Nuværende og fremtidig bymidteafgrænsning
 • Kollektive trafikknudepunkter
 • Parkeringsressourcer
 • Trafikstrømme
 • Tomme lokalers beliggenhed, størrelse og egnethed
 • Vurdering af omflytningspotentialer

Formel organisering af bymidtesamarbejde:

 • Identificering af relevante deltagere i kommunen og handelslivet
 • Formulering af målsætning for samarbejdet og vedtægter for sammenslutningen
 • Afholdelse af opstartsmøder med fokus på den strategiske analyse af bymidten
 • Igangsætning af processer og identificerede relevante handlinger
 • Udarbejdelse af politisk oplæg for fysisk eksekvering

Kontakt COWIs detailhandelsteam for en uforpligtende dialog:

Jacob Jørgensen
Økonom og specialist i detailhandelsplanlægning og kommercielle byerhverv
JBJO@cowi.com
5640 2278

Martin Richner
Byplanlægger og specialist i detailhandelsplanlægning og kommercielle byerhverv
MRRR@cowi.com
5640 7130


Leave a comment

Uheldsportalen: Webinar 18. april 2023

COWI inviterer endnu en gang til webinar om Uheldsportalen og er for alle kommuneansatte – brugere såvel som interesserede i Uheldsportalen. Efter webinaret vil der være mulighed for at blive hængende på linjen og stille spørgsmål.

Tirsdag den 18. april kl. 10.00-11.00

Webinar om Uheldsportalen.dk, hvor vi giver alle kommuneansatte – brugere såvel som interesserede i Uheldsportalen, en mulighed at holde sig opdateret på udviklingen på portalen og samtidig holde sine færdigheder ajour.

Sådan bruger på Uheldsportalen til at udpege projekter til trafiksikkerhedspuljen

Webinaret er året første i rækken af webinarer omkring Uheldsportalen.dk i 2023, og handler om hvordan du kan anvende Uheldsportalen til enkelt og overskueligt at udpege projekter til trafiksikkerhedspuljen.

Webinaret afholdes live, og du har derfor mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Du kan også se/gense webinaret efterfølgende via det link til optagelsen, som vi sender til de tilmeldte.Har du forslag til et emne for vores webinar, eller specifikke ønsker til hvilke ting vi skal gennemgå i kommende webinarer, er I velkommen til at sende forslag til os på kontakt@uheldsportalen.dk


Tilmeld dig her


Leave a comment

Skab trygge og sikre trafikløsninger med fokus på adfærd – inddrag elevers viden og ideer – få flere børn til at gå og cykle til skole 

COWI, Trafik i Børnehøjde og Cyklistforbundet inviterer til gratis webinar torsdag den 2. februar 2023 kl. 13-14.30. 

Mange skoler kender udfordringen med mange biler omkring skolen før første time. Bliv klogere på, hvordan man med fokus på adfærd og inddragelse af elevers viden og erfaringer, kan udforme trygge og sikre trafikløsninger for cyklister og gående ved kommunens skoler. 

På webinaret præsenteres erfaringer og effektmålinger fra skoler i Assens og Københavns Kommuner, der har deltaget i projektet Elever som Trafikeksperter – adfærd før anlæg. For eksempel er det lykkedes Christianshavns Skole at få min. 33% flere elever til at cykle til skole. 

Projektets resultater peger på store fordele i at kombinere fysiske afprøvninger med adfærdsløsninger. Webinaret sætter fokus på, hvordan disse erfaringer kan overføres til andre skoler i forskellige typer af nye projekter. 

Webinaret er målrettet dig, som arbejder med aktiv transport og trafiksikkerhed ved skoler eller dig, som har interesse for dette område. Der vil være gode muligheder for at stille spørgsmål. 

Det får du ud af at deltage: 

 • Viden om adfærd i kombination med fysiske løsninger 
 • Viden om brugerinddragelse og afprøvninger af midlertidige fysiske løsninger 

Webinaret er en del af projektet ’Elever som trafikeksperter – adfærd før anlæg’, der er støttet af fonden Østifterne og den statslige cykelpulje. 

Programmet 

Kl. 13:00: Introduktion til webinaret v/ Jane Kofod, vicedirektør i Cyklistforbundet 

Kl. 13.05: Brugerinddragelse, adfærdsløsninger og fysiske afprøvninger fra deltagende skoler, v/Johan Heichelmann, Trafik i Børnehøjde 

Kl. 13.30: Erfaringer og effekt fra de deltagende skoler baseret på droneoptagelser før og efter, v/ Nanna Lybæk Knudsen, COWI 

Kl. 13.50: Vurdering af mulighederne for at udbrede metoden til flere skoler. Herunder en ’gør-det 

-selv’ guide til lærere og skoler, v/Johan Heichelmann, Trafik i Børnehøjde 

Kl. 14.10: Præsentation af Cyklistforbundets undersøgelse Børns Cykelvaner 2022 og inspirationskatalog Bliv en god cykelskole, v/Cyklistforbundet 

Kl. 14.25: Tak for i dag 

Tilmelding 

Tilmelding hos Janne Heichelmann fra Trafik i Børnehøjde på janne@bornetrafik.dk senest fredag den 27. januar 2023. 


Leave a comment

Uheldsportalen på Vejforum

7.-8. december mødes vi på Vejforum, og på COWIs stand kan du blandt andet se og høre om Uheldsportalen, der anvendes af en stor del af de danske kommuner i deres daglige arbejde med trafiksikkerhed. Uheldsportalen er et unikt værktøj, der i høj grad effektiviserer trafiksikkerhedarbejdet og samtidig sikrer, at behandlingen af de personhenførbare uheldsdata foregår korrekt i henhold til gældende GDPR-krav. Men Uheldsportalen er faktisk også mere end blot uheldsanalyser – sæt kryds i kalenderen og kig forbi COWIs stand og få mere at vide om, hvordan du kan drage nytte af Uheldsportalen i dit daglige arbejde som trafikplanlægger. Der er naturligvis også andre spændende emner, vi kan tale om – vi ses!


Leave a comment

Uheldsportalen: Webinar 15. november 2022

COWI inviterer endnu en gang til webinar om Uheldsportalen og er for alle kommuneansatte – brugere såvel som interesserede i Uheldsportalen. Efter webinaret vil der være mulighed for at blive hængende på linjen og stille spørgsmål.

Tirsdag den 15. november kl. 13-14

Webinar om Uheldsportalen.dk, hvor vi giver alle kommuneansatte – brugere såvel som interesserede i Uheldsportalen, en mulighed at holde sig opdateret på udviklingen på portalen og samtidig holde sine færdigheder ajour.

Generel gennemgang samt introduktion til trafiktællinger og hastighedsdata fra Mastra.

På webinaret vil vi give dig en kort gennemgang af de vigtigste funktioner på Uheldsportalen, som du kan anvende i dit daglige trafiksikkerhedsarbejde.

Desuden vil vi give en introduktion til vores nyeste modul, som gør det muligt at få vist trafiktællinger og hastighedsdata fra Mastra direkte på kortet i Uheldsportalen.

Webinaret afholdes live, og du har derfor mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Du kan også se/gense webinaret efterfølgende via det link til optagelsen, som vi sender til de tilmeldte.Har du forslag til et emne for vores webinar, eller specifikke ønsker til hvilke ting vi skal gennemgå i kommende webinarer, er I velkommen til at sende forslag til os på kontakt@uheldsportalen.dk


Tilmeld dig her


Leave a comment

Befolkningsprognosesæsonen 2022

I foråret 2022 har COWI udarbejdet befolkningsprognoser for cirka 60 af landets kommuner. Omkring halvdelen af kommunerne har også fået udarbejdet skoleprognoser og stadigt flere kommuner får også beregnet en dagpasningsprognose med særligt fokus på fremskrivning af kommunens yngste borgere. Fælles for de tre prognoser er, at de udgør centrale redskaber for kommunernes budgetlægning og langsigtede strategiske udvikling, herunder muligheden for at være på forkant med de institutionsbehov, som den demografiske udvikling forventes at give.

De overordnede tendenser, som har præget prognosesæsonen 2022 har været:

 1. Ukrainske flygtninge
 2. Høj boligudvikling
 3. Mange mellemkommunale flytninger, særligt børnefamilier har høj flytteaktivitet fra landets største kommuner til nabokommunerne  

Ved prognosesæsonens start brød krigen ud i Ukraine og startede en strøm af flygtninge. Derfor har mange kommuner indarbejdet scenarier i befolkningsprognosen med befolkningsfremskrivning, som inkluderer et usædvanligt højt antal flygtninge i 2022. Antallet af ukrainske flygtninge forventes at overstige den hidtidige rekord af syriske flygtninge, som kommunerne modtog i perioden 2014-2016.

2021 har budt på høj boligudvikling. Faktisk har omkring 25 kommuner oplevet en historisk høj boligudvikling på niveau med boligbyggeaktiviteten før finanskrisen. Selvom der bygges mange nye boliger, er det ikke alle kommuner, der samtidig opnår befolkningsvækst. Det er udtryk for, at der sker en udtynding i boligmassen, altså at der bor færre personer pr. bolig. Udviklingen går således i retning af mindre husstande i dag end tidligere. Når der over en årrække opføres flere boliger end stigningen i indbyggertallet, vidner det om et øget antal tomme boliger i kommunen. Cirka halvdelen af de kommuner, der har fået udarbejdet befolkningsprognoser i 2022, har haft en befolkningsudvikling, der svarer til mindre end 1,00 person pr. nyopført og tilflyttet bolig i kommunen.

Sidste generelle fund på tværs af kommunerne er den øgede flytteaktivitet blandt børnefamilier fra landets største kommuner til omegnskommunerne. Denne tendens ses primært for København, der i 2021 har oplevet udflytning af børn i alderen 0-16 år til nabokommunerne, herunder særligt Rudersdal (-335), Lyngby-Taarbæk (-282) og Gladsaxe (-275). Børnefamilier fra Aarhus er i 2021 primært udflyttet til nabokommunerne Skanderborg (-415), Favrskov (-294) og Silkeborg (-201).

Samme udflytningstendens af børnefamilier opleves for Odense og Aalborg, der i 2021 har afgivet flere børn til nabokommunerne end de har modtaget, dog i mindre skala end det ses i Aarhus og hovedstadsområdet.

Ses der på befolkningsudviklingen på landsplan i 2021 er Hillerød Kommune vækstet mest med 3,4 % mens Høje-Tåstrup Kommune har oplevet en befolkningsvækst på 2,6 % og Horsens Kommune 2,4 %. I den anden ende af skalaen for kommunernes årlige befolkningsudvikling er de tre kommuner med størst befolkningsnedgang hhv. Lolland Kommune med -1,1 %, Lemvig Kommune med -1,0 % og Skive Kommune med -0,8 %.

Hvis du vil høre mere om befolkningsudviklingen i din kommune, er interesseret i målrettede analyser eller specifikke prognoser, er du velkommen til at kontakte COWI, Cathrine Borg på cabg@cowi.com.

Du kan også se mere på www.folketal.dk


Leave a comment

Vil du blive klogere på, hvordan man med fokus på adfærd kan udforme trygge og sikre trafikløsninger for cyklister ved skoler?

COWI, Trafik i Børnehøjde og Cyklistforbundet inviterer til gratis webinar torsdag den 9. juni kl. 13-14.30.

Webinaret sætter fokus på, hvordan adfærd i større grad kan blive en del af trafikløsningerne ved landets skoler, og hvordan adfærdsløsninger kan integreres med fysiske løsninger.

Webinaret er målrettet dig, som arbejder med aktiv transport og trafiksikkerhed ved skoler eller dig, som har interesse for dette område.

Det får du ud af at deltage:

 • Viden om adfærd i kombination med fysiske løsninger
 • Viden om brugerinddragelse og afprøvninger af midlertidige fysiske løsninger
 • Brugen af droneoptagelser til skoleankomstanalyser

Webinaret er en del af projektet ’Elever som trafikeksperter – adfærd før anlæg’, der er støttet af fonden Østifterne og den statslige cykelpulje.

Programmet

Kl. 13: Introduktion til webinaret v/ Jane Kofod, projektchef i Cyklistforbundet

Kl. 13.10: Inddragelse, adfærd, trafiksikkerhed og effektmåling v/ Johan Heichelmann, Trafik i Børnehøjde

Kl. 13.35: Droneoptagelser til kortlægning, analyse, udvikling af løsninger og evaluering v/ Nanna Lybæk Knudsen, COWI

Kl. 14.00: Øvrige muligheder for at bakke op om børnecykling v/ Cyklistforbundet

Kl. 14.25: Tak for i dag

Tilmelding

Tilmelding hos Johan Heichelmann/Trafik i Børnehøjde på johan@bornetrafik.dk senest fredag den 3. juni.


Leave a comment

𝐀. 𝐄𝐧𝐠𝐠𝐚𝐚𝐫𝐝 𝐮𝐝𝐬𝐤𝐫𝐢𝐯𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐥𝐞𝐥𝐨𝐩𝐝𝐫𝐚𝐠 𝐨𝐦 𝐮𝐝𝐯𝐢𝐤𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐚𝐟 𝐎𝐝𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐫𝐡𝐚𝐯𝐧

Dronefoto af Odense Inderhavn

Efter en omfattende og ambitiøs borgerinddragelsesproces i efteråret 2021, hvor flere end 2.300 borgere engagerede sig, går udviklingen af Odense Inderhavn nu ind i en ny fase.

I den forbindelse har A. Enggaard A/S hermed fornøjelsen af at invitere tværfaglige rådgiverhold til at ansøge om deltagelse i parallelopdraget om Odense Inderhavn.

Konkurrenceopgaven består i at udarbejde et forslag til en samlet bydelsudviklingsplan for Odense Inderhavn, men inden vi kommer så langt, skal de tre deltagende hold findes.

Fra og med i dag og frem til den 12. maj kl. 12 kan tværfaglige rådgiverhold – der blandt andet skal rumme arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørkompetencer – ansøge om deltagelse i parallelopdraget.

Læs mere om parallelopdraget lige her https://odenseinderhavn.dk/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til konkurrencesekretær
Karin Thuesen Pedersen
katp@cowi.com
+45 29 37 01 57


Leave a comment

Fokus på adfærd i trafikløsninger ved skoler

Et nyt Cykelpuljeprojekt skal bane vejen for, at adfærd i højere grad tænkes ind i trafikløsningerne omkring landets skoler fra start. Projektet udføres af Trafik i Børnehøjde, COWI og Cyklistforbundet med titlen ’Elever som trafikeksperter – adfærd før anlæg’. Udover Cykelpuljen støttes projektet med midler fra Østifterne.

Projektets formål er at dokumentere effekten af at kombinere adfærd og brugerinddragelse med fysiske anlæg. Der måles på effekten før og efter en afprøvningsperiode, og resultaterne deles på to webinarer i løbet af 2022.

Trafik i Børnehøjdes erfaring med at inddrage elever og forældre integreres med en række tekniske løsninger i samarbejde med COWI. På hver skole udføres en skoleankomstanalyse, hvor elever og forældre inddrages i kortlægningen. Dette kombineres med COWIS tekniske ekspertise f.eks. i form af en droneoptagelse ved skolen om morgenen.

I samarbejde med elever og forældre udvikles trafikløsninger, der udføres som en række prøvehandlinger med en kort tidshorisont. Med større fokus på adfærd vil det være muligt at udvikle skræddersyede trafikløsninger, der er gennemafprøvede i samarbejde med skoler og forældre. Løsningerne vil derfor være nemmere at forankre på skolerne.

Når adfærd bliver en større del af løsningerne, vil behovet for dyre anlægsløsninger samtidig blive mindre.

Første del af projektet udføres i øjeblikket på Vester Mariendal Skole i Aalborg, i tæt samarbejde med Aalborg Kommune. Der er plads til fire skoler i det samlede projekt, og der er stadigvæk plads til to kommuner, der vil deltage med en skole. Kommunerne står for halvdelen af projektets finansiering.

Vil du vide mere?

Majken Kobbelgaard Andersen (COWI)
Tlf.: 5640 6358
Mail: mnae@cowi.com

eller

Johan Heichelmann (Trafik i Børnehøjde)
Tlf.: 5336 9194
Mail: johan@bornetrafik.dk


Leave a comment

Rigtig glædelig jul og godt nytår fra City Creators!

Stjernehimlen på Strøget i Aarhus
Stjernehimlen på Strøget i Aarhus

I 2021 har vi på City Creators delt 43 blogindlæg med jer, hvor vi har præsenteret spændende nyheder og faglig viden inden for by- og trafikplanlægning. De blogindlæg, som er blevet udgivet her i 2021, omhandler både aktuelle såvel som generelle emner inden for by- og trafikplanlægning, herunder især Trafiksikkerhed og Tilgængelighed samt Mobilitet og Grøn Omstilling, som har været særligt i fokus.

Juleferien er lige rundt om hjørnet. Et stort tak til jer for at dele vores blogindlæg på jeres LinkedIn i løbet af året. Det hjælper med at sprede budskabet om vores blog, og samtidig er det med til at støtte op om de personer der skriver blogindlæggene samt er det med til at skabe et flow af spændende faglig viden inden for by- og trafikplanlægning. Det er vi rigtig glade for! Vi glæder os til at dele mange flere spændende blogindlæg med jer i det nye år 2022, hvor vi håber, at I vil følge med i vores arbejde og tanker omkring by- og trafikplanlægning.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer og jeres familer!

De bedste jule- og nytårshilsner fra City Creators

Nicolai Højberg Callesen
nhca@cowi.com