City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

‘Valgfrihed’ mellem store vejanlægsprojekter

Nogle gange kræver udviklingen i en kommune, at der skal tages store beslutninger om nye vejanlægsprojekter. Det er dog ikke altid, at de ønskede nye vejforbindelser har den forventede effekt på trafikken, når vejanlægget først er bygget. Hos COWI har vi stor erfaring med at vurdere alternativer til store vejanlægsprojekters og de afledte trafikale gevinster før vejen bygges. Vi bygger trafikmodeller som et stærkt værktøj, der efterfølgende kan detaljeres med enkeltprojekter (scenarier), der vurderes på et ensartet grundlag med henblik på en ønsket effekt på det samlede vejnet.

Store vejanlægsprojekter vs. mindre vejanlægstilpasninger

En kommunes vejudbygningsplan indeholder som oftest et til flere store vejanlægsprojekter, der skal bidrage til f.eks. at sikre god trafikafvikling omkring større byer eller måske regionale vejforbindelser i kommunen i fremtiden. Vejanlægsprojekterne er i millionkroner-klassen og skal derfor naturligvis vurderes grundigt inden de første spadestik tages. Størrelsen af et vejanlægsprojekt er dog ikke altid lig med størrelsen på den trafikale effekt, der opnås. Der kan være bedre alternativer til de store vejanlægsprojekter. Bedre i forhold til trafikafviklingen, bedre for trafiksikkerhed, færre uhensigtsmæssige afledte effekter eller i øvrigt kan være billigere at gennemføre og derfor bør overvejes. Den trafikale effekt og forskel i vejanlægsprojekters effekt kan afdækkes på forhånd via en scenario-beregning i en trafikmodel.

Hjørring trafikmodel

COWI udarbejdede i 2018 en ny trafikmodel for Hjørring kommune. Den færdige model har kommunen anvendt til vurdering af flere store anlægsprojekter som støtteværktøj i kommunens beslutninger om nye vejanlæg.

Højene Øst

Et af kommunens store byudviklingsområder i den nordlige del af byen bliver i disse år udbygget. Højene Øst forventes at huse mange nye borgere og dermed generere en mærkbar trafikmængde i et område af byen, der ikke tidligere har været belastet af trafik. COWI gennemførte som led i vurderingen af områdets trafikgenerering en række detaljerede scenarioberegninger af nye vejadgange for at understøtte udviklingen og sikre, at kommunen kunne anvende anlægsmidler bedst og mest optimalt og samtidig opnå en høj attraktivitet for tilflyttere. Kommunens trafikmodel blev anvendt til at beregne fem alternativer, hvor der tilmed blev inkluderet en mulighed for placering af en ny dagligvarebutik. Trafikberegningerne gav et tydeligt og illustrativt beslutningsgrundlag for kommunen til at beslutte, hvilken løsning for infrastrukturen, der ville passe bedst med ønskerne til byens udvikling. Samtidig kunne løsninger, der ellers lå lige for, afskrives hurtigt, da effekten ikke var ønskelig i forhold til investeringen.

Sydlig omfartsvej

Senest har kommunen ønsket at få et mere detaljeret billede af, hvorvidt en sydlig omfartsvej om Hjørring by er den rigtige løsning for at afhjælpe de eksisterende trafikale udfordringer på byens store indfaldsveje og i øvrigt hvilken trafik, der vil have gavn af en sydlig omfartsvej.

Udfordringen er, at omfartsvejen er en enorm investering for kommunen. Investeringen skal derfor gerne stå mål med den opnåede effekt. I kommunens vejudbygningsplan er der kortlagt andre alternativer til en sydlig omfartsvej, men måske ikke direkte sammenlignelige alternativer. Det er vejanlægsprojekter med mindre anlægsbudgetter og placeret i den nordlige del af byen i forhold til den overordnede indfaldsvej Frederikshavnsvej. COWI gennemførte flere scenario-beregninger for omfartsvejen og alternativerne og kunne herudfra vurdere, at der ville kunne opnås en betragtelig større positiv effekt på i forvejen belastede kryds og strækninger ved at vælge de mindre alternativer til omfartsvejen. Samtidig viste scenarioberegningen af den sydlige omfartsvej flere uheldige konsekvenser af omfartsvejen, hvor eksisterende kryds og strækninger, der i dagens situation ikke er belastet af trafik, ville blive det, hvis trafikken fik alternative bevægelsesmønstre.

Trafikmodel – Et stærkt værktøj

Hjørring Kommune har med deres trafikmodel opnået at kunne få et sammenligneligt og grundigt billede af mulige løsninger, når infrastrukturen skal tilpasses til fremtiden. Grundlaget for trafikale beslutninger har efter trafikmodellens tilblivelse og mulighed for at foretage scenarioberegninger, været lettere og mulighederne større for at se helhedsbilleder.

Du kan kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvorvidt en trafikmodel er noget for din kommune, eller en snak om hvordan I får mere ud af den trafikmodel kommunen allerede har.

Thomas Rud E-mail: tsrd@cowi.com, tlf. 5640 3905

Persona: Hvem er vi

Thomas Rud

Jeg er projektleder og trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisor. Jeg har dermed ingen trafikmodelekspertise udover at kunne anvende resultaterne fra en trafikmodel til at give et godt og grundigt beslutningsgrundlag for nye vejanlægsprojekter. Jeg finder en trafikmodel som et meget stærkt støtteværktøj, når et nyt vejanlæg skal vurderes både når det gælder trafikafviklingen, men så sandelig også når jeg skal vurdere om trafikkens afledte konsekvenser på f.eks. trafiksikkerheden er anbefalelsesværdig.


Leave a comment

Ligeværdige og bedre byggerier

For nyligt publicerede vidensportalen Rumsans en artikel omhandlende tilgængelighed i forbindelse med byggeprojekter, hvor COWIs bygherrerådgiver med speciale i tilgængelighed, Agnete Brøsted, satte fokus på området omkring hvordan man kan få mere ligeværdige og bedre byggerier.

Mange bygherrer opfatter tilgængelighed som en merudgift, der kan spares væk, når det kommer til byggeprojekter. De stiler i mange tilfælde efter blot at overholde tilgængelighedskravene i Bygningsreglementet, men ikke mere end det.

Tilgængelighed i arkitektverdenen bliver opfattet som et besværligt element, der medfører flere krav til byggeriet, som dermed bliver dyrere. Dog viser et SBi-studie af bygherrens tilgang til tilgængelighed og universelt design, at de færreste bygherrer egentlig ved, hvad tilgængelighed koster, og at ingen har udforsket mulighederne for at udføre projekterne på anden vis, således de blev mere inkluderende for de samme penge.

Sammenlignet med anvisningerne for brand og konstruktion, som utvivlsomt bliver fulgt og udført på bedste vis, er tilgængelighed desværre ikke i højsædet når det kommer til at overgå de basale krav i Bygningsreglementet. Dog bør det opfattes som en nødvendighed, der skal indtænkes fra starten af projektet og for hele bygningen.

For at man kan opnå mere ligeværdige og bedre bygninger kræver det en ligeværdig tankegang, som skal ind på rygraden af alle rådgiverne på området. Derfor har Agnete sat fokus på nogle punkter der kan være med til at gøre opmærksom på vigtigheden af tilgængelighed i forbindelse med byggerier.  

Hvis du kunne tænke dig at læse hele artiklen, kan du finde den her: Det er nødvendigt at være bevidst om brugen af ydelsesbeskrivelsen –– Rumsans.  

Agnete Brøsted

E-mail: agbr@cowi.com Tlf.: +45 56 40 24 08


Leave a comment

COWI lancerer City Signals™

Hvis du arbejder med trafiksignalanlæg er du sikkert over de seneste år blevet bombarderet med begreber som trafikledelsesplaner, signalstrategier, signaloptimering, samordning og adaptive systemer samt forskellige former for driftsudbud – også her fra os i COWI.

Vi har i flere år arbejdet med disse elementer – og nu er vi klar til at hjælpe dig med at hæve barren for, hvor meget, du kan presse ud af dine trafiksignaler for hver investeret krone.

City Signals™ er konceptet, hvor det hele hænger sammen! Continue reading