City Creators

A COWI blog about Urban Development


Leave a comment

Strategisk planlægning for levende bymidter

Bymidter i mindre og mellemstore byer er lige nu udsat for et stort pres – og det gør rigtig ondt. En opadgående rentekurve presser husholdningerne på deres rådighedsbeløb, hvilket for den fysiske detailhandel kommer oven i de økonomiske eftervirkninger af corona-nedlukningerne. Det er synligt i gågaden, hvor mange lokaler står tomme, til leje eller til salg.

Historiske ændringer i planlovens detailhandelsbestemmelser

Detailhandlen i byerne har gennem de sidste år været under pres fra forskellige kanter, og den ændrede situation i verden har haft sin indvirkning på forbrugernes købsvaner. For at afbøde dette, har planlovens detailhandelsbestemmelser flere gange været revideret:

 • 2007-revisionen af planlovens detailhandelsbestemmelser har i en lang årrække påvirket kommunernes planlægning i retning af enkeltstående, decentrale dagligvarebutikker, så dagligvareforbruget dækkes lokalt der, hvor forbrugerne bor.
 • 2017-revisionen af planlovens detailhandelsbestemmelser skubbede til bestemmelser om effektiv butiksstruktur, og muligheden for planlægning af nye eller udvidelse af eksisterende aflastningsområder til butikker, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidten grundet konceptmæssige arealbehov, blev genindført. Fænomenet dækker over års brancheglidning, hvor kapitalkæderne har udvidet deres varesortiment som svar på konkurrencen.

Eftervirkningerne af corona skiftede i den grad forbrugernes indkøbsvaner i retning af online indkøb, hvilket har påvirket mange butikker, og særligt de mindre privatejede butikker i mindre bysamfund, der ikke er ejet af kapitalkæderne, har oplevet en yderligere acceleration af butikslukninger – om end nethandlen er faldet tilbage til normalkurven. Samtidig presser stigende renter forbrugerne på deres husholdningsbudget.

2024-revision af planlovens detailhandelsbestemmelser

En aktuel lovændring forsøger i en erkendelse og accept af strukturudviklingen i bymidterne at komme by- og handelslivet til undsætning – især i de mindre og mellemstore byer, hvor udbuddet af nye butikker er mangelfuldt.

De decentrale, enkeltstående dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikkerne i aflastningsområderne kommer ikke ind i bymidten igen, og et forbud mod yderligere butikker vil blot favorisere de butikker, der allerede er etableret og begrænse konkurrencen til skade for forbrugerne. Kommunerne må nødvendigvis holde fast i den nye butiksstruktur, om end det har fjernet mange kunder fra bymidten.

Lovforslaget spænder kommunerne foran det tog, der skal trække bymidterne igennem en strukturel og økonomisk krise. Der stilles krav om, at kommunerne i kommuneplanen skal foretage en helhedsorienteret, strategisk planlægning for levende bymidter med angivelse af målsætninger, som understøtter den ønskede udvikling.

Dette medfører blandt andet, at ændret formel organisering af midtbysamarbejdet mellem kommune og handelsliv skal bringe alle de kommunale ansvarsområder ind i et samarbejde; det være sig uddannelse, fritid, kultur, ældre, foreningslivet og de kommunale servicefunktioner.

En midtbyanalyse skal afdække tomme lokalers placering og omfang, og dette skal holdes op mod de ressourcer, midtbyen tilbyder, herunder holdepladser for kollektiv trafik, trafikstrømme både for bløde og hårde trafikanter, indfaldsveje, parkeringspladser osv. Det skal være nemt at komme ind til bymidten, og man skal også kunne komme af med sin bil.

Trafikstrømme og placering og størrelse af tomme lokaler er relevante for en vurdering af, hvilke kommunale funktioner en kommune realistisk kan rykke ind i bymidten.

Samarbejdet skal være dynamisk, og processerne skal være on-going, så bylivet hele tiden nurses og styres i bedst mulige retning.

Strategisk planlægning for bymidter
Strategisk planlægning for bymidter er et emne, der skal indarbejdes i nye kommuneplaner. Forslaget til den nye planlov fra maj 2023 stiller krav om helhedsorienteret strategisk planlægning for bymidter i mindre og mellemstore byer.


Planlægningen skal:
1. Understøtte udvikling af levende bymidter i kommunens mindre og mellemstore byer
2. Udarbejdes i dialog med byens private og civile aktører
3. Angive overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af bymidterne
4. Tage stilling til placering af offentlige funktioner og bevaring af kulturmiljøer og bygninger i bymidterne.

COWI tilbyder

COWI er kommunens og handelslivets strategiske samarbejdspartner, og tilbyder bl.a.:

Strategisk analyse af bymidten, herunder:

 • Nuværende og fremtidig bymidteafgrænsning
 • Kollektive trafikknudepunkter
 • Parkeringsressourcer
 • Trafikstrømme
 • Tomme lokalers beliggenhed, størrelse og egnethed
 • Vurdering af omflytningspotentialer

Formel organisering af bymidtesamarbejde:

 • Identificering af relevante deltagere i kommunen og handelslivet
 • Formulering af målsætning for samarbejdet og vedtægter for sammenslutningen
 • Afholdelse af opstartsmøder med fokus på den strategiske analyse af bymidten
 • Igangsætning af processer og identificerede relevante handlinger
 • Udarbejdelse af politisk oplæg for fysisk eksekvering

Kontakt COWIs detailhandelsteam for en uforpligtende dialog:

Jacob Jørgensen
Økonom og specialist i detailhandelsplanlægning og kommercielle byerhverv
JBJO@cowi.com
5640 2278

Martin Richner
Byplanlægger og specialist i detailhandelsplanlægning og kommercielle byerhverv
MRRR@cowi.com
5640 7130


Leave a comment

Byens handelsliv under pres: Proaktive byer skaber muligheder

Figur. Det sæsonkorrigerede forbrug på detailhandel, 2000-2020.
Index 100 = 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Byer, der jævnligt følger op på handelslivet og handler hurtigt på de nye tendenser, klarer sig bedre. Det viser erfaringer fra andre steder, herunder England, hvor løbende overvågning af en række af parametre indgår i den nationale handlingsplan for bymidteudvikling. Jo tidligere og jo mere målrettet der sættes ind for at udvikle byens handelsliv, des bedre er byen rustet til de konstante udfordringer.

I Danmark foretager mange kommuner typisk en gennemgang af byernes handelsliv hvert 4. eller 8. år, når det er tid til at opdatere kommuneplanen. Inden for detailhandel kan der ske rigtig meget på 8 år. Eksempelvis er e-handlen mere end 3-doblet siden 2012. Nogle kæder er ekspanderet massivt, mens andre er lukket. Og vores indkøbsvaner er under konstant forandring. I 2017 blev der vedtaget en moderniseret Planlov med mange nye muligheder for handelslivet. Aktuelt har situationen med Corona-virus også påvirket byernes handelsliv.

Detailhandelsanalyse 2.0: En årlig opfølgning med proaktive handlinger
Vil man sikre byernes handelsliv og udvikling, bør gennemgangen af byernes handelsliv optimeres. Helt konkret foreslår vi, at der én gang om året foretages et tjek på handelslivets tilstand, der gør det muligt at danne sig et overblik over den aktuelle situation. Med løbende målinger bliver det hurtigt tydeligt, hvilken retning udviklingen går i – og hvad effekterne af planlægningen og andre initiativer er.

Helt konkret foreslår vi, at der én gang om året foretages et tjek på handelslivets tilstand – ikke bare af detailhandlen men også spisesteder, fitnesscentre og alt det andet, som bidrager til bymidternes liv og attraktivtet. Det kan være for en enkelt by eller for hele kommunen. Ved at undersøge nogle få nøgleindikatorer som antal butikker, butiksareal, omsætning, tomme lokaler mv. opnås et aktuelt og opdateret overblik. Som supplement kan der tages en opfølgende dialog med handelslivets parter om, hvordan der skal reageres og følges op.
Flere kortfattede opfølgninger kan desuden være et prisbilligt alternativ til én stor undersøgelse hvert 4. år.

Kontakt os for en snak om udvikling af detailhandlen i jeres kommune.

Kristian Løbner
Email: krlb@cowi.com, tlf.: +45 5640 7688

Martin Richner
Email: mrrr@cowi.com, tlf.: +45 5640 7130

Florian Sollacher
Email: frsr@cowi.com, tlf.: +45 5640 4622

Forfatter

Kristian Løbner
Email: krlb@cowi.com, tlf.: +45 5640 7688