City Creators

A COWI blog about Urban Development

Liberaliseret Planlov baner vejen for boksbutikker

Leave a comment

Aflastningsområder 2017-2020. COWI, 2020

Nye og udvidede aflastningsområder (både planlagte og underovervejelse) fra 2017-2020. Kilde: COWI, 2020

Ny opgørelse fra COWI viser, at landets 98 kommuner har været flittige til at udnytte lovændring til at udlægge arealer til butikker uden for bymidterne. I alt har de 40 nye aflastningsområder et samlet arealudlæg på ca. 660.000 m². Dermed er der lagt op til øget konkurrence om kunderne.

[Læsetid: 2 min.]

En gennemgang af planer og butiksprojekter i landets 98 kommuner viser, at kommunerne siden ikrafttrædelsen af den ændrede Planlov i sommeren 2017 har udlagt store arealer til detailhandel i såkaldte ‘aflastningsområder’. I alt er der planer eller ønske om at udlægge ca. 660.000 m² butiksareal fordelt på knap 40 aflastningsområder uden for bymidterne. Det svarer til arealet af alt detailhandel i Aalborg – og lidt til.

De sjællandske kommuner tegner sig for lidt over halvdelen af det samlede udlagte areal, skarpt efterfulgt at de jyske kommuner. Også på Fyn, Lolland-Falster og Bornholm er der konkrete planer. Flere kæder har meldt ud, at de ønsker at ekspandere kraftigt med nye boksbutikker og varehuse, og med udlæggene ønsker kommunerne at give plads til den del af detailhandlen, der er i vækst.

Størrelsen af de enkelte udlæg spænder fra et par tusinde kvadratmeter målrettet nogle få butiksprojekter til store udlæg, der muliggør nye handelsområder med regional tiltrækningskraft. Planloven stiller krav om at et aflastningsområdes størrelse skal være afstemt med bystørrelsen. Derfor findes størstedelen af de mindre udlæg i jyske provinsbyer, mens de største udlæg findes i Hovedstadsområdet, hvor kundegrundlaget er størst.

Hovedparten af de udlagte kvadratmeter er reserveret til udvalgsvarebutikker. Opgørelsen viser, at selv om det har været hensigten med lovændringen at muliggøre store udvalgsvarebutikker, så vil der i omkring hvert fjerde af områderne være mulighed for at etablere en eller flere store dagligvarebutikker som f.eks. discountbutikker eller supermarkeder.

Øget konkurrence mellem kommunerne
Aflastningsområderne er kendetegnede ved god biltilgængelighed og appellerer til kunder fra et stort opland, herunder også kunder fra nabokommunerne. Med lovændringen har kommunerne dermed fået et nyt værktøj til at erobre handel fra andre kommuner og maksimere egen omsætning. Det har medført, at nogle kommuner har gjort brug af vetoordningen overfor planforslag, der har udsigt til at medføre butikslukninger i egen kommune. Andre kommuner har – måske som modtræk til nabokommunens planer – valgt at planlægge for et aflastningsområde i egen kommune.

Det er endnu for tidligt at spå om hvilke byer, der vil stå tilbage som vindere i kampen om kædebutikkerne. På den ene side har mange mindre handelsbyer fået nye muligheder for at tilbageerobre kunder fra de regionale centre. På den anden side er de fleste store udlæg sket i største handelsbyer, der i forvejen står stærkt.

Øget koncentration på få steder i Hovedstadsområdet
Mens kommunerne med den ændrede Planlov har fået friere rammer i planlægningen for detailhandel både mht. butiksstørrelser og placering og kan udlægge aflastningsområder, hvis det ønskes lokalt, så er detailhandelsplanlægningen i Hovedstadsområdet fortsat styret af et landsplandirektiv. Indtil efteråret 2017 kunne kommunerne i Hovedstadsområdet indmelde ønsker om aflastningsområder til Erhvervsstyrelsen. Det nye Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet muliggør etableringen af fire nye aflastningsområder og udvidelsen af ét eksisterende. Dermed mere end fordobles antallet af aflastningsområder i Hovedstadsområdet.

Udbygningerne vil medføre mere konkurrencedygtige indkøbsområder med et større butiksudvalg og kritisk masse og vil forstærke strukturudviklingen, hvor udvalgsvarehandlen koncentreres i få store udbudspunkter. Udbygningerne i en håndfuld kommuner vil derfor få mærkbare effekter for handelslivet i hele Hovedstadsområdet.

Mere konkurrence og flere store kædebutikker
Med de mange nye kvadratmeter til store butikker uden for bymidterne, vil nogle danskere få kortere afstand til et større udvalg, og konkurrencen i detailhandelsbranchen vil blive øget. På den anden side er udviklingen med til at presse detailhandlen i de historiske bykerner yderligere. Nogle bymidter vil skulle genopfinde sig selv til andre formål end detailhandel, og den hurtige omstilling vil medføre tomme butikslokaler. Det er derfor vigtigt at finde den rette balance og rollefordeling mellem aflastningsområderne og de historiske bykerner.

Vil du vide mere om detailhandel og aflastningsområder?

Martin Richner
mrrr@cowi.com
+45 5640 7130

Florian R. Sollacher
frsr@cowi.com
+45 5640 4622

Kristian Løbner
krlb@cowi.com
+45 5640 7688

Leave a Reply