City Creators

A COWI blog about Urban Development

Grøn omstilling af transportsektoren forudsætter mange flere elbiler – men hvad skal der til lokalt før det sker?

image1

I dag bidrager vejtransporten med godt 1/3 af de samlede CO₂-udledninger (fra “ikke-kvotesektoren”), heraf er personbilernes andel ca. 1/5. Om blot 10 år skal det samlede danske CO₂-udslip være nedbragt med 70% i forhold til i dag – det svarer omtrent til en halvering! For at nå disse mål er elbilerne uomgængelige.

Elbilerne bidrager ikke blot til at nå CO₂-målsætningerne. Det overses ofte, at elbilerne tillige bidrager til markante forbedringer af det lokale bymiljø gennem mindre støj og slet ingen lokal luftforurening.

Realiteterne i dag er imidlertid, at elbilsalget ligger på sølle 5% og andelen af den samlede bilpark blot er 0,5%. En hurtig, omfattende indfasning af elbilerne i Danmark er derfor bydende nødvendig. Spørgsmålet er, om det overhovedet er realistisk, hvilke konkrete barrierer vi står overfor og hvordan vi i praksis overkommer dem?

Udfordringerne med omstillingen af bilparken til eldrift kan reelt reduceres til fire forhold:

1: Elbilernes anskaffelsespris

2: Udbuddet af biler

3: Adgang til ladeinfrastrukturen

4: Den personlige skepsis overfor elbil-teknologien.

De offentlige myndigheder, stat, regioner og kommuner, har på forskellig vis mulighed for at påvirke disse forhold, direkte eller indirekte. Konkrete værktøjer med henblik på at fremme omstillingen til en mere bæredygtig mobilitet gennem flere elbiler kan rette sig imod infrastrukturen, mod adfærdsregulering eller inddragelse af borgerne. Gennem samarbejde i og udenfor egen organisation/geografi kan der findes inspiration og måske fælles løsninger, ligesom muligheden for synergieffekter er tilstede.

I COWI vil vi gerne medvirke til at sætte luppen på myndighedernes handlemuligheder i forhold til fremme af elbilerne lokalt. Det gør vi med et temaarrangement d. 21. april i Aarhus eller d. 11. maj i Lyngby, hvor du får lejlighed til at høre om og dele tanker og erfaringer, i forhold til at fremme elbilerne lokalt.

Carsten Krogh
ckjn@cowi.com
56 40 47 13

Martin Koue
mrke@cowi.com
56 40 66 43

Erik Basse Kristensen
ekbn@cowi.com
56 40 81 59

Thomas Rosenørn-Dohn
thrd@cowi.com
56 40 30 97

 

Se også vores relaterede indlæg om comeback til elbilen

 

Comments are closed.