City Creators

A COWI blog about Urban Development


Skriv en kommentar

Faaborg-Midtfyn i front med havnesikring

Havnesikring_Faaborg

Faaborg Havn knytter forbindelsen mellem en af de dejligste byer på Fyn og fjorden udenfor. Den er en stor attraktion for alle, der kommer til området eller færdes der til dagligt, men den er også en lidt for åben port, når vandet fra Det Sydfynske Øhav og Østersøen skvulper over. Det har i de senere år enkelte gange ført til oversvømmede gader og huse. Selv med  udsigt til stigende vandstand, behøver det ikke ske mere. Faaborg-Midtfyn Kommune er med hjælp fra COWI ved at udarbejde forslag til, hvordan havnen kan sikres mod oversvømmelse og samtidig bevare sin status som en af kommunens rekreative perler. Læs mere i dagens tillæg til Jyllandsposten og Politiken.

Læs resten


Skriv en kommentar

PhD om letbaner er kørt i mål

Letbanen i Angers

Den 24. marts forsvarede Mette Olesen sin erhvervs PhD. Titlen er “Light Rail in a Mobility Perspective – experience, effects and rationality” og er baseret på casestudier af 4 letbaneprojekter i hhv. Bergen, Freiburg, Angers og Bern.

PhD-afhandlingen giver et kvalitativt blik på letbaner som et værktøj i strategisk byplanlægning. Afhandlingen er et solidt bidrag til debatten om relevans og værdi af letbanesystemer og skal ses som et supplement til de tekniske og socioøkonomiske analyser, der i dag anvendes til at evaluere infrastrukturudbygninger med.

Mette bestod sit forsvar med udmærkelse og fortsætter nu som trafikplanlægger i COWIs afdeling for Plan, Udvikling og Trafik (1131). I første omgang vil Mette arbejde med udredningsrapporten for Aalborg Letbane og efterfølgende VVM-redegørelsen på samme.

Læs resten


Skriv en kommentar

Morsø har fået en markant vejviser mellem by og havn!

foto 1_blog

“Efter Pakhustorvet er færdigt kan vi tydelig mærke at borgeren har taget pladsen til sig og den udfylder en ny og anderledes rolle i brugen af byens rum”, udtaler  Ann-Sophie Øberg, Byplanlægger, Morsø Kommune.

Morsø Kommune har i samarbejde med COWI skabt en robust og brugbar plads mellem byen og havnen i Nykøbing Mors. Pakhustorvet markerer sig med sin egen rolle i byens rum, hvor andre aktivitets- og udfoldelsesmuligheder tilbydes i forhold til de eksisterende i Nykøbing.

Pladsen er en aktiv plads der kan bruges af borgere og turister i alle aldersgrupper og indbyder til anvendelse af forskellig karakter henover året og døgnet. Pakhustorvet ligger i et område med mange restauranter og caféer, og danner rammen for en del af nattelivet i byen, men er også stedet, hvor der er festival om sommeren. En plads der skal kunne det meste! Læs resten


Skriv en kommentar

COWI som gennemgående rådgiver for Thomas B. Thriges Gade i Odense

TBT_D_blog

24.000 biler kører hver dag igennem hjertet af Odense på den firesporede hovedfærdselsåre Thomas B. Thriges Gade. Gaden, som den ser ud i dag, har været en stor hindring for at skabe en sammenhængende bymidte. Når omdannelsen ‘Fra gade til By’ igangsættes i 2014 lukkes Thomas B. Thriges Gade for gennemkørende trafik og der skabes en bilfri bymidte, hvor trafikken foregår til fods, på cykel, med citybus og letbane med mulighed for at parkere sin bil i kældre under gaden. Med omdannelsen nedlægges gaden inden for projektområdet mellem Albanigade og Østre Stationsvej til fordel for et nyt byområde, der forbinder det kommercielle centrum med Odenses museumskvarter.

COWI har, som bygherrerådgiver, bistået Odense Kommune og Realdania med planlægning og realisering af det ambitiøse projekt. Læs resten


Skriv en kommentar

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand

Regnvand_bloggen

Klimatilpasning fylder mere og mere i planlægningen. Der er stor fokus på regnvandshåndtering og det handler ikke kun om integration i byrummet, men også om borgerinddragelse, tværfaglig projektstyring, dimensionering af kloaksystemet og meget mere.

Vi arbejder allerede meget med regnvandshåndtering. Lokalplanlæggere og byrumsarkitekter fra vores afdeling har netop været på en studietur til Ruhr-distriktet og Hannover for at få indblik i de mange spændende cases om klimatilpasnings- og regnvandsløsninger. Hovedessensen er, at  myndigheden er nødt til at have præcis kendskab til recipienternes behov, og at  argumentationen tilrettelægges derefter. Læs resten


Skriv en kommentar

“Tal med landskabsarkitekterne” – borgerdialog for 4.500 borgere

Borgerdialog_Blog

“Åben tegnestue” blev afholdt af Metroselskabet i samarbejde med Københavns og Frederiksberg Kommune. Landskabsarkitekterne i COWI rykkede ud i byen for at møde borgerne på deres hjemmebane. Her kunne borgerne komme til “Åben tegnestue” og tale med landskabsarkitekterne bag de nye forpladser, stille spørgsmål og komme med gode idéer.

Landskabsarkitekterne i COWI har udarbejdet både plancher og modeller til alle arrangementerne og var desuden aktive deltagere i både ”Åben Tegnestue” og ”Gå-hjem-møder” i lokalafdelingerne efterfølgende. Arrangementerne var en stor succes med 4.500 besøgende.

Læs resten


Skriv en kommentar

Cykelparkering til Metroen – 6.650 cykelparkeringspladser

Cykelparkering_Blog

COWI er rådgiver for Metroselskabet i forbindelse med håndteringen af de mange cykelparkeringspladser til den nye Cityring. Der skal placeres 6.650 cykelparkeringspladser i tilknytning til de 17 Metrostationer, hvilket er en af de største planmæssige udfordringer. Samlet set fylder cykelparkeringen over 14.000 m²! For at få så optimal og funktionel en cykelparkering som mulig, tager placeringen udgangspunkt i to hovedprincipper. Læs resten


Skriv en kommentar

COWI registrerer bevaringsværdige bygninger på Frederiksbjerg i Aarhus

Bevaringsværdige bygninger_blog

Aarhus Kommune har igangsat arbejdet med at skabe et nyt plangrundlag for kvarteret omkring Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade Århus. Områdets særlige miljø er karakteriseret ved sammenstødet mellem høj karrébebyggelse med fælles gårdrum og mindre byhuse i 1½-2 etager med private gårdhaver. For at danne et overblik over bygningsmassen er COWI blevet bedt om at gennemføre en registrering af bygningernes bevaringsværdi. Alt i alt skal omkring 450 bygninger vurderes.

Registreringen gennemføres digitalt med brug af COWIs iPad registrerings-app, som man kan læse mere om her: https://cowicitycreators.wordpress.com/2013/01/30/cowi-debuterer-i-app-store-dataregistrering-pa-ipad/. Læs resten


Skriv en kommentar

Byrum til den nye Cityring

Byrum Nørrebros Runddel_Blog

COWI udarbejder forslag til alle Metroens 17 stationsforpladser i både Københavns og Frederiksberg Kommune. De nye Metroforpladser placeres alle i eksisterende byrum, som af gode grunde ikke er designet og planlagt til at rumme en Metrostation med alle de stationselementer, som nu engang følger med: elevatorer, trapper, ventilationer, cykelparkering m.v.

En af de største arkitektoniske udfordringer er at få de eksisterende byrum og deres funktioner til at indgå i en ny komposition sammen med de nye stationselementer, så byrummet atter fremstår helstøbt. Læs resten


2 kommentarer

Vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner

Vejledningen_bloggen

COWI har bistået Miljøministeriet med udarbejdelsen af vejledningen om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledningen er nu tilgængelig via Naturstyrelsens hjemmeside – læs den her. COWI har i flere år været med blandt de førende danske rådgivere indenfor klimatilpasning, hvor udfordringerne er centreret om at gøre fremtidens byer i stand til at håndtere skybrud og stormfloder uden store skader og påvirkninger.

COWI arbejder allerede sammen med mange kommuner og vandselskaber med at udarbejde oversvømmelseskortlægninger, udpege risiko og lave handleplaner for hvor og hvornår, der skal tilpasses. Hvad kan vi gøre for din kommune? Læs resten