City Creators

A COWI blog about Urban Development

Anlægsloftet er hævet, men husk nu den gode trafikafviklingsplan!

Leave a comment

Billede_1_blogSom resultat af det fjernede anlægsloft er anlægsprojekter i byen, reparation af broerne på de danske motorveje, udvidelser af eksisterende vejanlæg, ledningsarbejde under veje og stier og meget andet, for tiden et højaktuelt emne. Der er således et stort behov for planlægning af trafikkens afvikling under diverse arbejder for at opnå sikre og fornuftige forhold for alle trafikantgrupper på vejene.

COWI har igennem de seneste år opnået stor erfaring indenfor udarbejdelse og kontrol af trafikafviklingsplaner i forbindelse med mange forskellige typer anlægsopgaver. Eksempelvis:

  • Udarbejdelse af standardiserede planer for trafikafvikling ved vejarbejde på de danske statsveje – i tæt samarbejde med Vejdirektoratet.
  • Kontrol og tilsyn med udarbejdede og etablerede trafikafviklingsplaner ifm. diverse anlægsarbejder på det danske vejnet
  • Udarbejdelse af trafikplaner på alle typer veje, i by og på land ved både store og små anlægsprojekter

Igennem en god dialog med myndigheder, bygherre og entreprenør kombineret med en stor teoretisk baggrundsviden indenfor trafiksikkerhed og fremkommelighed leverer COWI trafikafviklingsplaner på et højt fagligt niveau til direkte implementering i marken. COWI kan eksempelvis tilbyde:

  • Udarbejdelse af trafikafviklingsplaner til direkte implementering på stedet baseret på enten digitale grundkort eller COWIs egne ortofotos
  • At varetage kommunikation mellem udarbejder (entreprenør), de relevante myndigheder berørt af projektet samt en evt. bygherre
  • Tilvejebringelse af de nødvendige godkendelser og tilladelser vedrørende trafikafviklingen i anlægsperioden
  • Kontrol af trafikafviklingsplaner og tilsyn med de etablerede trafikale foranstaltninger under anlægsperioden

Vil du vide mere? 

Rasmus Guldborg Jensen
Head of Section, Traffic Management and ITS
Urban Planning and Transport
Mobil/Mobile: +45 41 76 19 88
Email: rgje@cowi.dk

Leave a Reply