City Creators

A COWI blog about Urban Development

Flere børnefamilier i København

image1

Billede: Udvikling i antal boliger opgjort på type

Frem mod 2030 ventes der at blive behov for yderligere godt 11.000 etageboliger i Københavns Kommune. Samtidig ventes der et ekstra behov for rækkehuse på godt 2.200 boliger, mens der bliver mindre efterspørgsel efter parcelhuse på ca. 1.300 boliger. I perioden efter 2030 ventes efterspørgslen efter etageboliger imidlertid at falde så der i 2045 er behov for knap 9.000 færre etageboliger end i 2030 i Københavns Kommune.

At boligbehovet ventes at falde mens befolkningen ventes at stige, skyldes ændrede husstandssammensætninger, hvor tendensen går mod at man i mindre grad bor alene. Dette har naturligvis også indflydelse på hvordan der bygges fremadrettet.

Ses der på boligforbrug i historisk, så var der i årene 2010-2019 en stigning på ca. 2.000 parcel- og rækkehuse i Københavns Kommune, mens den mest markante stigning i boliger var i etageboliger, som der kom godt 22.000 flere af.

Figuren for oven viser den historiske og forventede boligefterspørgsel i Københavns Kommune opgjort på boligtyper. Du kan se mere om dette for alle danske kommuner på http://folketal.dk/artikler/boligbehov_og_husstandsudvikling_mod_2045.php

Udviklingen i boligefterspørgslen er i høj grad drevet af husstandssammensætningen. I perioden 2010-2019 er antallet af husstande med børn i husstanden i Københavns Kommune steget med godt 14.000 husstande, svarende til en stigning på 22 %. I samme periode steg antallet af husstande uden børn i husstanden med ca. 5 %, hvilket svarer til knap 11.000 husstande.

Der har fra 2010-2019 været en stor stigning i antal husstande kategoriseret som “Andre husstande”. Dette er især unge og er et udtryk for, at de unge i højere grad bor sammen (uden at danne par). Dette ses også ved at der i 2019 er færre i kategorien “Enlige uden børn” end i 2010.

Udviklingen i husstandssammensætningen ventes at fortsætte, så der fremadrettet vil være flere unge, som ikke bor alene. Antallet af “Andre husstande” forventes således at stige mens antallet af enlige uden børn ventes at falde. Herudover ventes der især at komme flere par med børn i Københavns Kommune. På trods af stigningen i par med børn ventes der faldende efterspørgsel efter parcelhuse. Rækkehuse ventes der derimod at være stigende efterspørgsel efter frem mod 2045.

Figuren nedenfor viser fordelingen af voksne ift. den husstandstype de er en del af. Du kan se mere for alle de danske kommuner på http://folketal.dk/artikler/boligbehov_og_husstandsudvikling_mod_2045.php

image2

Metode til fremskrivning

Fremskrivningen er baseret på historiske mønstre i befolkningsudviklingen og husstandssammensætningen samt udviklingen i beboede boliger. For hver kommune er der lavet en kobling mellem indbyggere i alle alderstrin og husstandstype. Udviklingen i husstandstypefordeling for hvert alderstrin er fremskrevet ud fra historiske trends og koblet på Danmarks Statistiks aldersopdelte befolkningsprognose for den enkelte kommune.

Fremskrivningen af boligbehov er efterfølgende lavet ved at koble de enkelte husstandstyper på boligtyper og fremskrive trends i boligvalg for de enkelte husstandstyper.

Det forventede antal husstande og boliger af hver type er således udtryk for hvad der sker, hvis trends fra de seneste ti år fortsætter fremover og også gælder for den fremtidige befolkning. Fremskrivningen for hver kommune er sket på baggrund af totaltal for kommunen. Internt i kommunerne er der oftest store forskelle på den forventede udvikling i boligbehov. Der kan således være områder i kommunen hvor der vil være øget efterspørgsel efter en bestemt boligtype, mens der i andre områder i kommunen er faldende efterspørgsel efter samme boligtype. For en mere præcis analyse af det fremtidige boligbehov i en enkelt kommune bør der derfor ses på områdevise forskelle i kommunen.

For at høre mere om boligbehovsanalyser kan du kontakte:

Johannes Bakker
Consultant
Economics and Management
Direkte tlf: +45 56 40 78 07
Mobil: +45 60 73 76 53
Mail: jbak@cowi.com

Thomas Jensen
Projektleder
By- og trafikplanlægning
Direkte tlf: 56 40 76 08
Mail: toje@cowi.dk

Mads Laursen
Civilingeniør, byplanlægger
Plan, udvikling og trafik
Direkte tlf: +45 56 40 76 35
Mobil: +45 22 61 96 11
Mail: maln@cowi.com

Comments are closed.