City Creators

A COWI blog about Urban Development

Har du overblik over den fremtidige trafik på kommunens veje?

Leave a comment

BelastningskortEn trafikmodel hjælper dig med at få svar på dette og andre trafikspørgsmål.

Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med en række infrastruktur- og byudviklingsprojekter, som vil påvirke trafikken i kommunen markant. Udover anlæg af Letbanen i Rings 3 og Firskovvejs forlængelse, er der en række byudviklingsprojekter – f.eks. ved Kanalvej, DTU, Dyrehavegårds Jorder og området ved Firskovvej -som medfører væsentlige ændringer af trafikken. Med mange forskellige aktiviteter kan det være vanskeligt at få et overblik over fremtidige trafikstrømme på kommunens veje. Et af de beslutningsstøtteværktøjer, kommunen anvender i forbindelse med konsekvensvurdering af projekterne er en ny trafikmodel, som er opbygget af COWI.

Ved hjælp af trafikmodellen kan kommunen analysere de fremtidige trafikstrømme og derved vurdere, om der er brug for at iværksætte tiltag, der kan afhjælpe trafikale problemer på strækninger, som får væsentlig mere trafik i fremtiden. Trafikmodellen sikrer, at de forskellige tiltag bliver vurderet på samme ensartede grundlag. Trafikmodellen  anvendes til at vurdere både de langsigtede strategiske effekter  som følge af nye infrastruktur og byudviklingsprojekter, og de kortsigtede konsekvenser af midlertidige ændringer f.eks. i forbindelse med anlægsarbejder.

Ved opbygning af trafikmodellen, har der været fokus på høj kvalitet af beregningerne, brugervenlighed og stor transparens i forhold til de inputdata beregningerne er baseret på. Trafikmodellen beregner trafikken på kommunens veje i myldretidstimen morgen og eftermiddag, samt på et hverdagsdøgn. Trafikmængderne kan beregnes for 2018, 2024 og 2030, med udgangspunkt i de infrastruktur- og byudviklingsprojekter som kommunen forventer er etableret i de to prognoseår. På baggrund af de beregnede trafikmængder kan der udføres analyser af fremtidige trængselsniveauer på vejene, ændrede støjforhold og andre konsekvenser af trafikkens udvikling.

Trafikmodellen er seneste blevet anvendt til at vurdere trafikale konsekvenser af forskellige udbygningsfaser for byudviklingen omkring Firskovvej og på DTU. Trafikmodellen har også leveret input til detaljerede kapacitetsvurderinger af trafikafviklingen på Lundtoftegårdsvej. Trafikmodellen er et nyttigt værktøj, som Lyngby-Taarbæk Kommune løbende anvender til at vurdere trafikken på vejene efter gennemførslen af både store og små projekter i kommunen.

Vil du vide mere, så henvend dig til:

Leise Neel Pihl

lja@cowi.com

Tlf/ 5240 2811

Leave a Reply