City Creators

A COWI blog about Urban Development

Kommer Europas første plussby i Norge? // Is Europe’s first ‘PlusCity’ Norwegian?

Leave a comment

plussby illustrasjon 1

Also available in English.

Sollihøgda plussby er et ambisiøst miljøprosjekt som utvikles for å styrke Osloregionens fremtidens behov. I dag er Avtjerna et ubebodd skogsområde. En ny stasjon på Avtjerna, langs Ringeriksbanen, kan i fremtiden romme 30.000 innbyggere, 15.000 arbeidsplasser og bli Europas første plussby.

Visjonen er utviklet med fire byprinsipper;

Smart by og transport
Sentrum og kollektivknutepunket skal ligge i direkte tilknytning, her skal det bygges høyt og tett slik at boliger og arbeidsplasser er i umiddelbar nærhet. På Sollihøgda skal transportmetodene med størst samfunnsnytte settes først, den raskeste framkommeligheten skal være for de som går, sykler og reiser kollektivt. Det innebærer også selvkjørende busser og varetransport, bildelingspool og bysykkel.

Plussenergi
Produserer mer energi enn byen bruker. Sollihøgda skal også produsere et overskudd av innovasjon og kunnskap, som kan overføres til andre byer i Norge og globalt.

Markaportal
Destinasjon som flere drar til enn fra. Maksimalt 200 meter til marka. Gode naturopplevelser til fots, ski og sykkel.

Sirkulærøkonomi
Nullutslippssamfunnet, tankegangen er inspirert av naturlige økosystemer hvor avfall ikke eksisterer – alt er ressurser. Dersom den tekniske verden kan lære av den biologiske vil alt sirkulere, og gjøre oss mindre avhengig av ikkefornybare råvarer.

Les mer på : http://sollihogdaplussby.no/

Kathrine Strøm, Utviklingssjef bærekraftig byutvikling
kasb@cowi.com
+47 92 46 92 83

ENGLISH VERSION

Sollihøgda plussby is an ambitious environmental project that is aiming to strengthen the future of the Oslo Region. Today, the area is an uninhabited forest area. A train station along the new train track to Bergen, can accommodate 30,000 inhabitants, 15,000 jobs and become Europe’s first plus city.

The vision has four city principles;

Smart city and transportation
The town center and transportation hub will be surrounded with high density areas with apartments and office buildings. At Sollihøgda, transport methods with the highest social benefits must be set first, the fastest accessibility for those who go, ride bicycles and travel with bus and train. It also includes autonomous buses and freight transport, car sharing pool and city bikes.

Plus energy
A town that produces more energy than the city uses. Sollihøgda will also produce an excess of innovation and knowledge that can be transferred to other cities in Norway and globally.

Portal to the forest
Destination to which more people go. Maximum 200 meters to the forest for all inhabitants.

Circular economy

The zero-emission society is inspired by natural ecosystems where waste does not exist – all is resources. If the technical world can learn from the biological systems, everything will circulate and make us less dependent on non-renewable raw materials.

Kathrine Strøm, Chief of Development, Sustainable Urban Development
kasb@cowi.com
+47 92 46 92 83

Leave a Reply