City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI bruger realtidsdata til kortlægning af bussernes fremkommelighed

Leave a comment

Realtidsdata kan bruges til andet end passagerinformation. COWI har udviklet en metode til at kortlægge bussernes fremkommelighed på vejnettet ved at analysere på historiske realtidsdata. COWI har bl.a. anvendt metoden i samarbejde med Midttrafik til at gennemføre en screening, som peger på en række strækninger med mulige fremkommelighedsproblemer for busserne i Silkeborg. I september udgaven af Trafik og Veje kan man også læse om COWIs samarbejde med Aalborg Kommune om kortlægningen af busfremkommelighedsproblemer i Aalborg.

Resultaterne af kortlægningen viser, at der er potentiale for at øge bussernes rejsehastighed på især store dele af det overordnede vejnet. Midttrafik anvender resultaterne i dialogen med Silkeborg Kommune og busoperatøren med henblik på dels at afstemme resultaterne med den virkelighed, som kommune og operatør oplever, og dels at fastlægge en strategi for fremkommelighedstiltag på vejnettet i Silkeborg.

Kortlægningen af bussernes fremkommelighed er gennemført med udgangspunkt i realtidsdata for 12 bybuslinjer i Silkeborg fra Midttrafiks realtidsinformationssystem. Dataudtrækket indeholder alle registreringer af bussernes ankomst- og afgangstidspunkter ved hvert enkelt stoppested i Silkeborg på hverdage i perioden fra medio december 2015 til medio maj 2016. Databehandlingen har i alt omfattet ca. 693.500 ture fordelt på 354 strækninger. For hver strækning er der beregnet en medianrejsehastighed i spidsperioderne og et fremkommelighedsindeks, som viser forskellen i rejsehastighed mellem spidsperioderne og resten af dagen.

COWI har tidligere anvendt en lignende metode til kortlægning af busfremkommelighedsproblemer på vejnettet i Aalborg. Metoden kan ligeledes anvendes i mindre skala til kortlægning af busfremkommelighedsproblemer eller evaluering af gennemførte tiltag ved enkeltlokaliteter samt til at levere input til beregning af parametre som driftsbesparelser eller samfundsøkonomisk nytte af et tiltag. Realtidsdata bidrager således med værdifuld information til både planlægning og evaluering af kollektiv trafik!

Vil du vide mere?

Christopher Holland
crho@cowi.dk
+45 56407937

Leave a Reply