City Creators

A COWI blog about Urban Development

Praktikant ved COWI: Fokus på seniorbosætning i sommerhusområderne

Leave a comment

2014-10-21 14.15.20

Som et led i landinspektøruddannelsen har jeg valgt at gennemføre et semester som praktikant ved COWI i Aalborg. I løbet af min praktiktid har jeg oplevet at være en del af en virksomhed, der indeholder et bredt spektrum af fagligheder, hvilket som studerende er meget lærerigt at være en del af. Jeg har i forbindelse med praktikopholdet  fået lov til at gå i dybden med temaet: Seniorbosætning i sommerhusområderne.

Der er en stigning af seniorer i alderen fra slut 50’erne til midt 70’erne, der anvender sommerhuset som helårsbolig, hvilket har betydning for særligt de Nordjyske kommuner. Formålet med projektet var at undersøge, hvad seniorerne finder attraktivt ved bosætning i sommerhusområder, hvilken betydning seniorerne har for områderne, og hvordan kommunerne forholder sig til fænomenet. Læs mere om undersøgelsens resultater her.

Undersøgelsens resultater
De primære grunde, til at seniorerne vælger at anvende sommerhuset som helårsbolig, bunder ofte i et ønske om at bo i et område, der er rig på natur, og de kvaliteter der findes her. Flere nævner dyrelivet, stilheden og nærheden til vandet som særligt attraktivt ved disse områder. Undersøgelsen peger også på ønsket om at have én mindre bolig, i stedet for både parcelhus og sommerhus. At sælge parcelhuset, og i stedet flytte i sommerhuset helårs, har for flere seniorer betydet et større økonomisk råderum, som blandt andet bliver brugt på lange rejser i vinterhalvåret.

Der ses en tendens til, at de helårsbeboede sommerhuse er beliggende i en vis tilknytning til bymæssig bebyggelse. Dermed fungerer området som en form for et opland til byerne. Det er i øvrigt også sommerhusbeboernes generelle opfattelse, at de er en del af bysamfundet, og på trods af sommerhusets beliggenhed alligevel er tæt på byens funktioner. Interviewpersonerne nævnte, at muligheden for bl.a. at handle over nettet gør livet i sommerhuset endnu lettere.

Sommerhusenes udvikling
Sommerhuset er oprindeligt tiltænkt som et aktiv for byboerne til at komme ud i naturen i weekender og korte ferier i sommerhalvåret. Tidligere var husene primitive træhytter, men har gennem tiden gennemgået væsentlige moderniseringer. Den udvikling vurderes at skyldes, at vi er blevet mere krævende og har et ønske om samme komfort som i parcelhuset. Når sommerhuset overgår til helårsbolig, er der ingen tvivl om, at der sker yderligere ændringer med sommerhuset, da de ofte bliver gennemgribende renoveret eller bygget op på ny netop til formålet.

Kommunernes planlægning for sommerhusområder
De Nordjyske kommuner ønsker generelt, at sommerhusområderne bevares som de rekreative naturområder, som de er tiltænkt. Derfor ønsker kommunerne ikke, at de skal omdannes til nye parcelhusområder. Dog er kommunerne også af den opfattelse, at helårsbeboelsen i sommerhusområderne på nuværende tidspunkt er på et plan, hvor dette ikke er tilfældet. Vil du vide mere om seniorbosætning i sommerhusområderne?

Nanna Birk Larsen, landinspektørstuderende, 10. sem., Aalborg Universitet,
+45 25 53 73 91

Thomas Jensen, seniorprojektleder, COWI
toje@cowi.dk
+45 5640 7608

Leave a Reply