City Creators

A COWI blog about Urban Development

City Sense™ samler rejsetiderne i Aalborg

Leave a comment

Aalborg

Also available in English

I denne uge blev City Sense™ i Aalborg udvidet, så der nu er næsten fuld dækning af alle trafikveje i byen. Systemet er unikt, idet Aalborg Kommune leverer data fra et kamerabaseret rejsetidsmålesystem på kommunevejene, mens der på statsvejene er installeret rejsetidsmåling ved anvendelse af Bluetooth™ – et system, vores underleverandør, Blip Systems, har driftet som testplatform over de seneste to år. Endvidere har Aalborg Havn i samme periode haft et Bluetooth™-system på trafikvejene til havneområdet.

Nu samles data fra alle tre systemer i City Sense™, så der i fællesskab er etableret et overblik over den samlede trafikale situation i Aalborg, både i realtid og historisk.

I forbindelse med samlingen af systemerne har COWI gennemført en vurdering af de enkelte systemer og implementeret fysiske såvel som beregningsmæssige forbedringer med henblik på at optimere håndteringen af de trafikale situationer, der hyppigt opstår i og omkring Aalborg.

City Sense™ giver således mulighed for – i ét system – at indsamle og behandle rejsetidsdata og ikke mindst at gennemføre analyser på de mange uheld og andre hændelser, der hyppigt forekommer på vejene i Aalborg.

City Sense™ leveres af COWI i et samarbejde med Blip Systems, der står for den tekniske løsning. COWI designer målesystemet, gennemfører tests, konfigurerer beregningsmetoder, opsætter software samt visning af resultater og udarbejder samlet dokumentation for systemet.

Vil du vide mere om City Sense™ og projektet i Aalborg?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

Rasmus Albrink
+45 56 40 18 75
rsal@cowi.dk

——–Engelsk udgave————–

City Sense™ joins travel time measurement systems in Aalborg.

This week, City Sense™ in Aalborg was expanded to a near full coverage of all major roads in and around the city. The system is unique since Aalborg Municipality provides data from a camera-based travel time measurement system on municipal roads, while Bluetooth™ is used on state roads – a system, our subcontractor, Blip Systems, has used as a test platform over the past two years. In addition, the Port of Aalborg has a Bluetooth ™-based system to provide travel times to and from the port.

Now, data from all three systems is joined in City Sense ™, so that an overview of the overall traffic situation in Aalborg has been established. While joining the separate systems, COWI has carried out an assessment of the individual systems and implemented physical as well as algorithmic improvements in order to optimize the surveying of different traffic situations that frequently occur in and around Aalborg.

City Sense™ thus allows – in one system – to collect and process travel time data and e.g. analyze the many incidents that frequently occur on the roads in Aalborg.

City Sense™ is provided by COWI in collaboration with Blip Systems (responsible for the technical solution). COWI designs the system, conducts tests, configures calculation methods, sets up software for viewing results and finally prepares in-depth documentation of the system.

Want to know more about City Sense™ and the project in Aalborg?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

Rasmus Albrink
+45 56 40 18 75
rsal@cowi.dk

Leave a Reply